روشهای رایج تقویت دیوارهای برشی

روشهای رایج تقویت دیوارهای برشی

دیوار برشی جهت رویارویی با نيروهاى افقى مؤثر مانند باد و زلزله بر بنا، به کار برده میشود. با توجه به معمارى سازه و ساختمان، ديوارهاى برشى را می‌توانند در بخش‌های گوناگون پلان ساختمان قرار دهند؛ ولی حتما نیاز است به‌ اندازه‌ای توجه خود را معطوف کنیم كه جای گرفتن آن در پلان تا اندازه‌ی ممکن متعادل باشد. در مركز ثقل هر طبقه نیز تا اندازه ممکن به مركز سختى ديوارهاى برشى نزدیک است.

روش های مختلفی جهت تقویت دیوارهای برشی وجود دارد که در این مقاله ما به دو نوع آن اشاره نموده ایم.

در صورتی که کاهش ظرفیت دیوار به دلیل افزایش بار باشد تقویت دیوار باید بگونه ای انجام شود که ظرفیت برشی و ظرفیت محوری افزایش یابد که از راهکارهای مناسب می­ توان به افزایش ضخامت دیوار با تعبیه آرماتورهای جدید (ژاکت بتنی) اشاره نمود. لازم به ذکر است از آنجایی که افزایش ضخامت دیوار، مرکز سختی طبقه را جابجا می­ نماید لذا حتما مستلزم بررسی ملاحظات پیچش در پلان می باشد، ضمن آن که دیوار تقویت یافته باید برای نیروی جذب شده مازاد بر قبل نیز کنترل شود. در مواردی کاهش ظرفیت دیوار به دلیل فرسایش بتن و خوردگی احتمالی آرماتورها می باشد. در این حالت تقویت باید به شکلی انجام پذیرد که صرفا کیفیت بتن موجود افزایش یابد و ترمیم صورت گیرد و آرماتورها در برابر خوردگی محافظت شوند. راهکار مناسب در این حالت اجرای بتن پاششی به همراه آرماتوربندی شبکه ای می­باشد.
 
تقویت دیوار برشی - ژاکت بتنی - بتن پاششی