گروه عمرانی بی.بی.تی بمنظور تامین نیاز مشتریان، ارائه خدمات با کیفیت با قابلیت رقابت در بازار صنعت ساختمان و در راستای افزایش رضایت مشتریان و برآورده ساختن الزامات و انتظارات کلیه ذینفعان شرکت اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001-2008 و سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان بر مبنای ISO10004-2010 – و سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد ISO10006-2003 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO18001-2007 و سیستم مدیریت محیط زیست و ایمنی ISO14001-2004 بصورت یکپارچه نموده و سیاستها و برنامه های خود را بر اساس محورهای اصلی زیر استوار ساخته است.
1- ارتقاء سطح کیفیت خدمات با بکار گیری فناوری های نوین؛
2- توسعه فرهنگ مشتری مداری و ارتقای سطح رضایت مشتریان؛
3- ایجاد فرهنگ کار گروهی و ارتقای سطح دانش، مهارت و صلاحیت سرمایه های انسانی؛
4- مدیریت واحد، هم افزایی و مکمل بودن فعالیت شرکتهای زیر مجموعه( مشاور، اجرا، نظارت، بازرگانی)؛
5- توسعه حوزه ارائه خدمات، سهم بازار و ارتقای برند و اعتبار تجاری مجموعه شرکتها؛
6- مطرح بودن بعنوان پیشرو در ارائه خدمات عمرانی؛
مدیریت شرکت با اعتماد کامل به خط مشی فوق و سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت، خود را در اجرای اثربخشی خط مشی گروه متعهد میداند و از کلیه کارکنان انتظار میرود ضمن درک و اجرای دقیق مستندات نظام مدیریت کیفیت، زمینه مناسبی را برای نیل به اهداف فوق فراهم آورند.