رضایت نامه و تقدیر نامه 
 

پروژه دانشگاه امیر کبیر (مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای)

پروژه نیروگاه اتمی آب سنگین اراک (مقاوم سازی و برش)
پروژه نیروگاه اتمی آب سنگین اراک

پروژه پست نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

پروژه پالایشگاه گاز هنگام قشم

پروژه ساختمان دانشگاه علوم پزشکی رشد پدیدار-مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

پروژه مسجد جامع دانشگاه علامه طباطبایی-بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای

پروژه مجتمع تجاری و اداری و پارکینگ طبقاتی صادقیه