کاهش جرم سازه ها


با توجه به اینکه معیارهای پذیرش سطح عملکرد اعضا ارتباط مستقیمی با نسبت نیاز به ظرفیت آنها دارد، لذا میتوان با کاهش نیاز اعضا و ثابت نگه داشتن ظرفیت، به معیارهای پذیرش رسید و یا به آنها نزدیک شد. یکی از موثرترین روش های کاهش نیاز اعضا جهت بهسازی لرزه ای، کاهش جرم سازه و تبع آن کاهش بار ثقلی و لرزه ای وارد بر اعضا میباشد که قادر است نیروی زلزله منتقل شده به سازه را به صورت چشمگیری کاهش دهد. به کارگیری سقفهای سبک با صلبیت زیاد و دیوارهای کم ضخامت و مقاوم، طراحی بهینه اعضای سازه، استفاده از مصالح مقاومتر در جهت کاهش مقادیر و احجام آنها از مهمترین راهکارهای کاهش جرم سازه است.