گواهینامه استاندارد ISO 9001-2008 (مدیریت کیفیت)                      گواهینامه استاندارد ISO 10006-2003 (مدیریت پروژه)                   گواهینامه استاندارد IMS (مدیریت کیفیت،محیط زیست و ایمنی)
                   از کمپانی OSS استرالیا                                                           از کمپانی OSS استرالیا                                                             از کمپانی OSS استرالیا


  گواهینامه استاندارد ISO 14001-2004 (مدیریت کیفیت)                      گواهینامه استاندارد ISO 18001-2008 (مدیریت بهداشت و ایمنی)     گواهینامه استاندارد HSE-MS (مدیریت بهداشت شغلی،ایمنی و محیط زیست) 
                    از کمپانی OSS استرالیا                                                               از کمپانی OSS استرالیا                                                     از کمپانی OSS استرالیا


        گواهینامه استاندارد ISO 1004-2010 (رضایت مشتریان)                                                                 گواهینامه استاندارد ISO 9001-2008 (مدیریت کیفیت) 
                      از کمپانی EIQ انگلیس                                                                                                      از کمپانی BRS امریکا


         گواهینامه استاندارد ISO 10006-2003 (مدیریت پروژه)
         از کمپانی ASYS اتحادیه اروپا