بانک مرکزی-سازمان تولید اسکناس

بانک مرکزی-سازمان تولید اسکناس

محدوده جغرافیایی : تهران - خیابان پاسداران
زمان فعالیت : سالهای 96-93


اجرای عملیات برچیدن 5000 مترمربع نمای بتنی به ارتفاع تا 25 متر(برش+مهار با جرثقیل+حمل)
اجرای عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
اجرای عملیات برش بتن مسلح با دستگاه دیجیتال Wall Saw
اجرای عملیات برش بتن مسلح با دستگاه Floor Saw
اجرای عملیات برش بتن مسلح با دستگاه کرگیر
اجرای عملیات کاشت میلگرد
اجرای عملیات کاشت انکرهای مکانیکی و شیمیایی
اجرای عملیات مقاوم سازی با استفاده از دیوار برشی
اجرا: شرکت بتن برش تهران