پروژه نیروگاه اتمی آب سنگین اراک

پروژه نیروگاه اتمی آب سنگین اراک

محدوده جغرافیایی : اراک
زمان فعالیت: سال 93-89


اجرای عملیات برش بتن مسلح با دستگاه دیجیتال Wall Saw
اجرای عملیات مقاوم سازی
اجرای عملیات برش بتن مسلح با دستگاه Floor Saw
اجرای عملیات برش بتن مسلح با دستگاه سیم برش الماسه
اجرای عملیات سوراخکاری و کاشت میلگرد جهت تقویت دیوارها
اجرای عملیات سوراخکاری و کاشت انکر مکانیکی و شیمیایی
اجرای مقاوم سازی با استفاده از الیاف
اجرا: شرکت بتن برش تهران